Ban giám hiệu

Danh sách Ban giám hiệu

                                           
Bà Đinh Thị Thanh Bình
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng TH&THCS
Điều hành trực tiếp cấp Tiểu học
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 
Số năm kinh nghiệm: 14+ năm

 

Bà Phạm Thu Ngọc
Chức vụ: Thành viên Ban Giám Hiệu, Phụ trách Chuyên môn Tiểu học
Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 
Số năm kinh nghiệm: 8 năm

 

Bà Đặng Thu Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng TH&THCS, Phụ trách chuyên môn THCS
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trường Học viện quản lý giáo dục
Số năm kinh nghiệm: 10 năm

 

Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền
Chức vụ: Thành viên Ban Giám Hiệu, Phụ trách Đời sống học đường THCS 
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Ngữ văn
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 7 năm

 

Bà Nguyễn Hồng Duyên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng THPT, Phụ trách Đời sống học đường THPT Trưởng khoa Xã hội
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Văn học Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 9 năm
Bà Nguyễn Thị Mai Hà
Chức vụ: Thành viên Ban Giám Hiệu
Phụ trách Bộ môn Lựa chọn & Chương trình Quốc Tế
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 8 năm