Phần mềm học toán cho tiểu học

Tên sản phẩm: Phần mềm học toán cho tiểu học (Chưa hoàn thiện) Học sinh tham gia: Lê Duy Hiếu, Cao Khôi Nguyên, Quang Minh CLB ICT.