Khoa chuyên môn

 

                                           
Bà Phương Hoài Nga
Chức vụ: Giám đốc Chương trình Phát triển con người (LiFE)
Trưởng Phòng Tư vấn tâm lý học đường
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Tâm lý học
Đại học Toulouse II - Le Mirail
Số năm kinh nghiệm: 13+ năm

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Phó Khoa Sáng tạo & Thể thao
Điều phối Đào tạo Giáo viên
Bằng cấp chuyên môn: 
Thạc sĩ  Ngôn ngữ gốc La tinh
- Thạc sĩ sư phạm Đức ngữ 
Trường Đại học Kỹ thuật  Dresden - CHLB Đức
Số năm kinh nghiệm: 9 năm

 

Bà Võ Thục Anh
Chức vụ: Trưởng khoa Ngoại ngữ
Bằng cấp chuyên môn: Tiến sỹ Tiếng Anh hiện đại
Trường Đại học Nottingham, Anh Quốc
Số năm kinh nghiệm: 6 năm

 

Bà Nguyễn Hồng Duyên
Chức vụ: Trưởng khoa Xã hội
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Văn học Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 9 năm

 

Bà Đặng Thu Hương
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Toán
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Trường Học viện quản lý giáo dục 
Số năm kinh nghiệm: 10 năm

 

Bà Trần Thị Thúy Liên
Chức vụ: Trưởng khoa STEM
Bằng cấp chuyên môn:  Cử nhân Khoa học ngành Vật lý
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Số năm kinh nghiệm: 39 năm
Bà Bùi Trà My
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Phát triển con người (LiFE)
Bằng cấp chuyên môn:  Thạc sỹ Phân tích sáng tạo phê bình
Trường Đại học Goldsmiths
Số năm kinh nghiệm: 3 năm