Khoa Ngoại Ngữ

Hoàng Bích Thủy

Hoàng Bích Thủy

Giáo Viên Tiếng Anh | Thạc sỹ Tiếng Anh | ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 14+
Sophie Karola Bonheim

Sophie Karola Bonheim

Giáo Viên Tiếng Anh | Thạc sỹ về nghiên cứu lịch sử và di sản văn hóa, Trường ĐH Trinity | Số năm kinh nghiệm: 2+
Phạm Thị Chung Hà

Phạm Thị Chung Hà

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân sư phạm ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 16+
Lưu Thị Giang

Lưu Thị Giang

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân sư phạm ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 16+
Joel Matthew Hartley

Joel Matthew Hartley

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân KHXH ĐH Leeds Metropolitan | Số năm kinh nghiệm: 11+
Đỗ Thị Ngọc Ánh

Đỗ Thị Ngọc Ánh

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân sư phạm ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 9+
Michael Thomson Glen

Michael Thomson Glen

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân KHXH ĐH Witwatersrand | Số năm kinh nghiệm: 7+
Mai Thị Ngọc Yến

Mai Thị Ngọc Yến

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 6+
Lý Thị Giang

Lý Thị Giang

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ - ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 4+
Tạ Thị Diệu Hồng

Tạ Thị Diệu Hồng

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân ĐH Ngoại thương Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 4+
Vũ Thị Thu Hằng

Vũ Thị Thu Hằng

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân QTKD ĐH Aston | Số năm kinh nghiệm: 3+
Nguyễn Hà My

Nguyễn Hà My

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân KHXH ĐH Quốc gia Singapore | Số năm kinh nghiệm: 3+
Dustin Robert Lloyd

Dustin Robert Lloyd

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân văn học và ngôn ngữ Anh - ĐH Oxford | Số năm kinh nghiệm: 3+
Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Diệu Linh

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân sư phạm ngoại ngữ - ĐH Ngoại Ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 1+
Ngô Thị Mai Anh

Ngô Thị Mai Anh

Giáo Viên Tiếng Anh | Cử nhân sư phạm ngoại ngữ - ĐH Ngoại Ngữ - ĐH QG Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 1+