Hội học sinh

GIỚI THIỆU


Hội học sinh Olympia - The Olympia Schools Student Government Organization (SGO) là tổ chức đại diện cho học sinh với mục đích xây dựng văn hóa Olympia, nâng cao tinh thần và truyền tải những thông điệp tích cực trong cộng đồng học sinh.

Hội học sinh cũng là cầu nối giữa học sinh và nhà trường, lắng nghe, thu thập ý kiến và giải quyết các vấn đề của học sinh về học tập, đời sống học đường, hoạt động sự kiện.

Đứng đầu Hội học sinh là Ban điều hành Hội học sinh với vai trò là những người thủ lĩnh, dẫn dắt và truyền cảm hứng cùng học sinh trong trường xây dựng văn hóa Olympia.


CẤU TRÚC BAN ĐIỀU HÀNH SGO 2017 - 2018

  • Chủ tịch SGO

Là đại diện cho cộng đồng học sinh Olympia và là người thủ lĩnh khởi xướng, cùng các Olympians khác xây dựng văn hóa Olympia. Đồng thời đây cũng là người phát ngôn chính thức của SGO trước toàn trường, với HĐQT, Nhà trường.

Chủ tịch SGO quản lý và làm việc trực tiếp với các vị trí còn lại và điều phối các dự án trực thuộc SGO.

  • Phó chủ tịch Học tập

Phó chủ tịch phụ trách Học tập là người khởi xướng nâng cao tinh thần học tập tích cực trong Nhà trường, lắng nghe ý kiến, ý tưởng học tập của học sinh và tham vấn Chủ tịch để đưa kiến nghị, ý tưởng đó tới Nhà trường.

  • Phó chủ tịch Truyền thông

Phó chủ tịch Truyền thông là cầu nối hai chiều truyền tải thông điệp trong cộng đồng học sinh với BGH & HĐQT; tổ chức điều phối chiến dịch truyền thông do SGO chủ trì và tham vấn Chủ tịch về hoạt động truyền thông và sự kiện học sinh.

  • Phó chủ tịch Sự kiện

Phó chủ tịch Sự kiện là người khởi xướng, điều hành hoạt động tổ chức sự kiện học sinh đồng thời lắng nghe ý kiến và tham vấn Chủ tịch, đối thoại với BGH về sự kiện học sinh.

  • Phó chủ tịch Đời sống

Phó chủ tịch Đời sống là người xây dựng văn hóa, lối sống tích cực trong Nhà trường; lắng nghe, thu thập ý kiến của học sinh về cuộc sống học đường và tham vấn Chủ tịch đưa kiến nghị, ý kiến tới BGH.

 

BAN ĐIỀU HÀNH SGO 2018 - 2019