Học phí & chính sách năm học 2019-2020

Học phí & chính sách năm học 2019-2020

 

 
Quý Phụ huynh vui lòng tham khảo Biểu phíChính sách phí năm học 2019-2020.
 
QUY ĐỊNH THANH TOÁN
 
Học phí và các khoản phí thanh toán bằng Đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản.
• Thanh toán bằng tiền mặt/ thanh toán bằng thẻ: tại Phòng Kế Toán, Tầng 1, Trường PTLC Olympia.
• Thanh toán bằng chuyển khoản: Theo thông tin tài khoản tại Thông báo Học phí hàng năm của Nhà trường cho từng học sinh.
Lệnh thanh toán bằng chuyển khoản cần ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, lớp và các khoản mục nộp.
Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu không quyết toán được trong trường hợp Phụ huynh không ghi rõ hoặc ghi sai các thông tin trên khi nộp tiền bằng chuyển khoản hoặc khi lỗi do ngân hàng
Người nộp tiền chịu trách nhiệm trả phí ngân hàng
• Phụ huynh ký xác nhận vào bản thông báo học phí và nộp lại cho phòng kế toán nhà trường khi nộp tiền.